PINT-ledenpas 2024

Algemene Voorwaarden PINT-lidmaatschap

De algemene voorwaarden voor het PINT-lidmaatschap zijn vastgelegd in artikel 3 tot en met 5 van de statuten en de artikelen 4 tot en met 9 van het huishoudelijk reglement. Hieronder volgt een samenvatting van deze artikelen (alleen aan de volledige tekst kunnen rechten worden ontleend).

Lidmaatschap

De vereniging kent naast leden, voordeelleden en ereleden. Leden zijn natuurlijke personen ouder dan zestien jaar. Daarnaast kent de vereniging ook buitengewone leden, oftewel zakelijke leden. Dit zijn rechtspersonen of instellingen.

Het bestuur beslist over de toelating van leden en buitengewone leden; Indien het bestuur op een aanvraag tot toelating afwijzend beschikt, heeft de betrokkene recht op beroep op de algemene vergadering. De beroepsprocedure wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

Einde lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:

  1. door overlijden van een natuurlijk persoon of door ontbinding van een rechtspersoon,
  2. door schriftelijke opzegging minimaal één maand voor het einde van het contributiejaar
  3. door opzegging namens de vereniging;

Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur; Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Contributie

De leden en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Adres vereniging PINT
Cornelis Schellingerlaan 9
3703 SB Zeist