PINT

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2017

Beste PINT-leden,

Op 1 april a.s. is het alweer tijd voor de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar zijn we te gast bij de regio Zuidwest, in het pas geopende Slot Oostende, onder andere thuisbasis van brouwer Jens van Stee. De regio heeft een geweldig programma voorbereid – en zich verzekerd van de samenwerking met enkele klinkende namen uit de bierwereld. Om voldoende ruimte te hebben voor deze activiteiten beginnen we de ALV iets eerder dan normaal, namelijk om 12.00 uur, met de inloop vanaf 11.30 uur.

Een definitieve agenda voor de ALV is nog niet opgesteld, leden hebben tenslotte ook gelegenheid om punten aan te dragen, maar zeker op de agenda staan (her)verkiezing van bestuursleden en een aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement van PINT. Hier kan je je inschrijven door de Algemene Leden Vergadering. Scroll na inloggen een klein stukje naar beneden.

(Her)verkiezing bestuur

Voor vier bestuursleden zit de termijn van twee jaar er al weer op. Alle vier de bestuursleden, Anne de Jong, Erik Hendriks (penningmeester), Peter Keller (secretaris) en ondergetekende (Rianne Joosse, voorzitter) hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Tevens heeft bestuursmedewerker Arjen Hazelebach zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Hun motivatie vindt je hier. Op dit moment bestaat het bestuur uit zeven personen en dankzij onze bestuursmedewerkers is uitbreiding niet nodig. Mochten er toch leden zijn die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie dan kunnen zij zich uiterlijk 10 maart via email voorzien van een motivatie melden bij: voorzitter@pint.nl.

 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2017

Wijziging Statuten/Huishoudelijk Reglement.

Onze Statuten zijn net zo oud als de vereniging. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar de bierwereld én PINT zijn de afgelopen 37 jaar wel veranderd. Als officiële stukken nog spreken van guldens en zich baseren op een ledenaantal van ca. 100 mensen wordt het tijd om noodzakelijke aanpassingen door te voeren.  Het huishoudelijk reglement heeft in de loop der tijd wel wat veranderingen ondergaan, maar ook dat verdiende een modernisering. In de nieuwe tekst is o.a. de verantwoordelijkheid van de regio’s duidelijker geregeld.

Om te voorkomen dat we op de ALV een vermoeiende en tijdrovende bespreking over de nieuwe teksten moeten voeren, is op de ALV van 2016 ingestemd met een ‘voorbespreking’ van de nieuwe stukken. U vindt daarom het tekstvoorstel voor Statuten en Huishoudelijk Reglement achter de ledeninlog op de site. Ook is daar een toelichting op beide stukken te vinden. In deze toelichting staat aangegeven wat er is gewijzigd en waarom.

Ik vraag de leden van PINT om – vooruitlopende op de ALV en conform de afspraken op de ALV 2016 – deze stukken aandachtig te lezen. Zijn er vragen en/of opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen? Reageer dan uiterlijk voor 10 maart 2017 rechtstreeks naar voorzitter@pint.nl. Wij kunnen dan als bestuur nog zorgen voor aanpassing/verbetering of laten weten waarom het bestuur de tekst zoals die is opgesteld wil handhaven.

 

Tot ziens in Goes op 1 april 2017

Rianne Joosse, voorzitter

Advertenties

Opgericht op 14 oktober 1980 te Amsterdam